ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งระบบ PBA License การขอใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งระบบ PBA License การขอใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ โดยขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้ใช้ระบบการยื่นขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่นั้น ต้องเป็นผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป