ข่าวกิจกรรมคณะ

คณบดีจัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานจัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566