ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามทร.พระนคร ครบรอบ 18 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นแต่ละประเภทและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ  : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มผู้บริหาร (ดีเด่น)
  • นายพัฒนา กันอำพล : ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565
  • นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ : ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2565 (สาขาผู้บริหารด้านการศึกษา)
  •  อาจารย์สุปัญญา สิงห์กรณ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น (ชมเชย) ประจำปี 2565