ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต/ป.โท) ปีการศึกษา2/2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศ แจ้งเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิต/ป.โท) ปีการศึกษา 2/2565

  • นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนและชำระเงินวันที่  1-6 พฤศจิกายน 2565 https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp