ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะจัดสอบสัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565