ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท