ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 ปี ระดับปริญญาตรี  โดยมีผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นครูวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในการสอน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่องการปฎิบัติตนในการฝึกสอนและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติและเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษ และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาต่อไป ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564