ข่าวสารคณะ

ประกาศการยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของกระทรวง อว.
  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักทุกคน จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของกระทรวง อว. ในระบบบริการการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2564
  1. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนจากรัฐและจากมหาวิทยาลัยแล้ว มีเงินคืนนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้นักศึกษาผ่านทางพร้อมเพย์(PromptPay)ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น โดยนักศึกษาจะได้รับเงินคืนภายในเดือนกันยายน
  2. ในกรณีที่นักศึกษาได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนจากรัฐและจากมหาวิทยาลัยแล้ว คงเหลือค่าเล่าเรียนค้างชำระ นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือแอพพลิเคชั่น BualuangM ของธนาคารกรุงเทพได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 กันยายน 2564
  • ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียนของกระทรวง อว. https://qrgo.page.link/DMrkK
ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร