ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธาน และ รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาบทบาทของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการนำความรู้สู่การปฏิบัติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564