ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานสงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ดีงาม ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564