นักศึกษา ป.ตรี CLICK

16 มี.ค.2563 ตารางการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2562
29 ต.ค.2561 ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
28 ส.ค.2561 ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษากรอกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้
8 ส.ค.2561 ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561
8 ส.ค.2561 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
14 มี.ค.2561 ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2561 ระดับปริญญาตรี (UPDATE 6/7/2561)
14 มี.ค.2561 ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม (ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่3/2560 ระดับปริญญาตรี 
13 มี.ค.2561 ประกาศรายวิชาเปิดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 3 /2560 (สำหรับนักศึกษาตกค้าง)
8 ก.พ.2561 กำหนดตรวจโรคและเอกซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
28 พ.ย.2560 ประกาศตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2560
29 ก.ย.2560 ศูนย์แนะนำการศึกษา ใต้หวัน ปชส.งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2560
29 ก.ย.2560 ซีมีโอ มาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร
21 ก.ย.2560 แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
20 ก.ย.2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560
20 ก.ย.2560 ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบสำเร็จการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1/2560
13 ก.ย.2560 ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียน
13 ก.ย.2560 ประกาศผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา
5 ก.ย.2560 แจ้งถึงนักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่องานทะเบียนคณะ
19 มิ.ย.2560 ประกาศกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
24 พ.ค. 2560 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
2 พ.ค. 2560 ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2560 ระดับปริญญาตรี
26 เม.ย.2560 ประกาศเรื่อง แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559
26 เม.ย.2560 แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)ล่าช้า นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ที่งานทะเบียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
21 เม.ย.2560 ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3/2559
21 มี.ค.2560 กำหนดการปฐมนิเทศฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2560
16 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างส่งหนังสือและผู้ค้างชำระค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
15 มี.ค.2560 ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระบบงานทะเบียน
2 มี.ค.2560 ประกาศแจ้งเรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2559
24 ก.พ.2560 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
10 ก.พ.2560 ประกาศโครงการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย
2 ก.พ.2560 ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

 ข่าวสาร ป.ตรี ปี 2559

 ข่าวสาร ป.ตรี ปี 2558

 ข่าวสาร ป.ตรี ปี 2557

  • ข่าวสารจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2563
- ระเบียบและข้อปฏิบัติการเข้าห้องสอบของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ระเบียบและข้อปฏิบัติของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ปฎิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
- การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2556 ..(งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา)..
- รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร)
- ขอความร่วมมือควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ..(กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร)..

ข่าวสารงานแนะแนว

แฟ้มสะสมผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา