ข่าวสารคณะ

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2568

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ปีการศึกษา 2568