ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ และสาขาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565