ข่าวกิจกรรมคณะ

สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565