ข่าวกิจกรรมคณะ

อ.พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก WORLD RoboCup 2022

อ.พีรภัทร โอวาทชัยพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ประเภท RoboCup Rescue Robot League และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก WORLD Robocup 2022 จาก 45 ประเทศทั่วโลก จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศ สำหรับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ การขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาควิชาการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และเพื่อยกระดับความสามารถและกำลังคนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565