ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 โดยมี ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมและรับฟังปัญหาจากนักศึกษาที่ไปฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หัสที่ 17 พฤษภาคม 2565