ข่าวสารคณะ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ภาคฤดูร้อน 2564 /ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา 2564

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคฤดูร้อน/2564 และกำหนดการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาวิศวกรรม ประจำภาคฤดูร้อน/2564 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. https://meet.google.com/cax-fdiu-qgc
  2. กำหนดการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. https://meet.google.com/ozx-kjnf-veb