ข่าวสารคณะ

เชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช.