ข่าวสารคณะ

ขยายเวลาเข้าร่วมส่งผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช.

แอด line เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ “Project Kids 2022”