ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้รีบดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการการศึกษา พร้อมชำระเงินค่าแจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนด สามารถยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ ในภาคการศึกษาถัดไป (ภาคเรียนที่ 3/2564)

ตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม