ข่าวกิจกรรมคณะ

งานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารอีเทค.


ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารอีเทค
     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่นายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอีเทค และปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่ อาจารย์ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ซึ่งผู้บริหารบริษัทอีเทค นำโดยพลเอกเทอดศักดิ์มารมย์และคุณธำรง สุขสวัสดิ์ คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่23กรกฎาคม2555