ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม