ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพด้านทักษะตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ มีการบรรยาย โดย

  • ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ ในหัวข้อ “การเขียนผลงานทางวิชาการ”
  • อ.สุนารี ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ”, “เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

ซึ่งได้รับความร่วมมือของบุคลากรในคณะทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563