ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล บรรยายแนะนำรายวิชา กำหนดการเรียน และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563