ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับอธิการบดีเยี่ยมชมคณะฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อพบปะผู้บริหารคณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563