ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชาธิวาส

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชาธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล มีนักเรียนเข้าร่วม 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2563