ข่าวสารคณะ

ประกาศเรื่องมัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ระดับปริญญาตรีและการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเรื่องมัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 5 ปี และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(รหัส 59) ค.อ.บ. (59ปฟฟ, 59ปอล, 59ปคพ, 59ปคก, 59ปอก) ประจำปีการศึกษา 2563