ข่าวกิจกรรมคณะ

ยินดีต้อนรับ อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ยินดีต้อนรับ นางสาวอัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 นี้