ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2. ผู้สมัครสามารถรับสมัครทางเว็บไซต์และ เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวนเงิน​ 500​ บาท

ขั้นตอนที่ 3. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียน ตามเอกสารแนบทางการสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 5. กำหนดการสอบข้อเขียนทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00- 11.00 น.  รวมเวลา 2 ชั่วโมงขั้นตอนที่ 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 7. กำหนดการและรายละเอียดในการเข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่​ 19​ มิถุนายน​2563​ เวลา​ 9.00​-16.00​ น.​ ตามกลุ่ม/เวลา​ ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 8. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  • จำนวนรับ 180 คน 

เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
  • กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของ   คุรุสภา หรือ กรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสอบคัดเลือก

1. สอบข้อเขียนผ่านทางระบบออนไลน์ ได้แก่ รายวิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญ บริบททางการศึกษา หลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) สอบวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน QR Code Line สอบวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

* สำหรับการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 เรียนแบบออนไลน์ (Block Course) เรียน เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 3 วิชา เวลา 08.00 – 16.00 และเย็นวันศุกร์ 1 วิชา 18.00 – 20.00 น.
“ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจะได้รับกระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ระยะเวลาเรียน วันเวลา สถานที่เรียน และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน
  • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
  • สถานที่เรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 พ.ค. 2563

ติดต่อสอบถาม  โทร : 02​-6653777​ ต่อ 7104 (งานทะเบียน), 084-6807894 (ผศ.ดร.รุ่งอรุณ)