ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมีการอบรมและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเขียนโครงการสอน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการแบ่งหน่วยเรียน การสร้างโครงการสอนไม่ยากอย่างที่คิด โดย ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ มีอาจารย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง ณ เรือนพักริมน้ำ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563