ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนวัดราชาธิวาส

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมกับ นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563