ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ผศ.กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562