ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Dr.Leisa Armstrong

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับ Dr.Leisa Armstrong จากมหาวิทยาลัย Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562