ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ในงานยังมีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น และแนะนำการบริการนักศึกษาในส่วนของงานบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา เป็นต้น ทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562