ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 รับจำนวน 180 คนเท่านั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามคุณสมบัติพร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
  3. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
  4. สําเนาใบแสดงผลการเรียนและเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
  5. สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
  6. ใบรับรองการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
  7. สําเนาสัญญาจ้างให้ดํารงตําแหน่งครู จนถึงวันที่รับสมัครหรือสําเนาสมุดประจําตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจําหน่ายออก จํานวน 1 ชุด
  8. สําเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันในวันที่รับสมัคร
  9. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานทะเบียน โทร. 02-6653777 ต่อ 7103, 7104