ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น, ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2554 ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี ทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นได้ดำเนินการคัดเลือก และอธิการบดีได้เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอร่วมแสดงความยินดีแก่
นายวิชา จุ๋ยชุม ในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น

นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น

นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น

นายมนตรี บุญสิทธิ์ ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น

นายพยุง ศักดาสาวิตร ในฐานะ ศิษย์เก่าดีเด่น

นายเปลี่ยน ภูคะฮาต ในฐานะ ข้าราชการลูกจ้างประจำดีเด่น