แผนระยะสั้น ประจำปี 2552-2556

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
Strategy Map
แผนงบประมาณรายจ่าย 5 ปี ปีงบประมาณ 2552-2556
บทที่ 1 บริบทคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 3 แนวโน้มโลกและประเทศ
บทที่ 4 นโยบายในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย