แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ข่าวสารนักศึกษา CLICK

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

– การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

– การฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา

คู่มือการสมัครสอบตรง
ใบลานักศึกษา
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องฝึกสอน
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
แบบขอลงทะเบียน/ชำระเงินล่าช้า
แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
แบบขอเอกสารการศึกษา
แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
แบบขอ เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอน การลงทะเบียน
แบบขอลงทะเบียนข้ามคณะ (ภายใน มทร.พระนคร)
แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
แบบขอลาออก
แบบขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบลาพักการศึกษา
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I ) สำหรับอาจารย์