อบรมสมรรถนะวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง “สมรรถนะวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน”
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-16.00น.
ณ 52-703 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
จัดโดยภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
มีภาพบรรยายกาศการอบรม และภ่ายภาพหมู่