ผู้บริหารคณะ

รองแผนผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี
Asst.Prof. Dr.Suchada Katdee
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education

รองบริหารอาจารย์กิตติพันธุ์ บุญโตสิตระกูล
Mr. Kittiphan Boontositrakul
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Assoc.Dean for Administration Affairs

รองวิชาการผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
Asst.Prof. Dr.Rungaroon Porncharoen
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Assoc.Dean for Academic Affairs and Research


รองแผนอาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล
Miss Umpaporn Peerawanichkul
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
Assoc.Dean for Planning
รองกิจการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์
Asst.Prof.Acting Lt.Pornchai Taechatanasat
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Assoc.Dean for Student Affairs
ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ชัยศร โลกิตสถาพร
Mr.Chaisorn Lokitsathaporn
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant to the Dean

 

————————

 

 

 

————————————————————————————————————————————