เทียบโอน : ครุสภา

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน
คู่มือแนะนำการรับรองความรู้ : ครุสภา
เอกสารเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา (ฉบับรวม)
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
แบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ และตารางเทียบโอนความรู้ฯ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
แบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ และตารางเทียบโอนความรู้ฯ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
มติกรรมการคุรุสภา