ขอความร่วมมือนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2/2555 ด่วน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

เนื่องด้วยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับอาเซียน […]

ประกาศเรื่องแจ้งสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมฯ จะให้นศ.แจ้งสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ […]

กำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 26 ประจำปี […]