ปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอน […]

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนวัดราชาธิวาส

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ […]

นักศึกษาฝึกสอนนำนักเรียนคว้ารางวัลชนะเลิศการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Young PNU Turtlebot 3

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมคณะ

นายวาริส วีระสินธุ์ นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนตันหยงมัส […]