การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้วเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ รายละเอียดการรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ […]

การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ รายละเอียดประกาศการรับรองปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาติดต่อรับเอกสารการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 มาติดต่อรับเอกสารการศึกษา รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ […]

ประกาศแจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษา […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินคืน​ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19 ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 จึงได้เปิดให้นักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตในระบบ  […]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รับตรง) รอบ 3

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ 3 […]