ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รอบที่ 75

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

*ขั้นตอนการขอรับใบประกอบวิชาชีพ (ก.ค.)* รอบที่ 75 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา”ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” […]

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

  ขอความร่วมมือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนครที่ http://job.rmutp.ac.th […]

ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดประกาศกำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]