ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

ประกาศ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว(ด่วนที่สุด) […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ OpenHoues 63

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 […]

เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรป.บัณฑิต กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เชิญชวนผู้สนใจประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอเรียน แบบแจ้งความประสงค์ขอเรียนหลักสูตรป.บัณฑิต […]

งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ประกาศแจ้งข้อบังคับมทร.พระนครฯ ปีพ.ศ.2563

Posted Posted in ข่าวสารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ประกาศแจ้งถึงนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา […]