ข่าวกิจกรรมคณะ

คณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับหุ่นยนต์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจในโครงการศึกษาดูงาน Jbas i Robot โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ดร.นุชนาฏ ผ่องพุฒิ เป็นประธานเปิดงาน โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับหุ่นยนต์ แก่คณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติจริง ณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555