ข่าวกิจกรรมคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้แก่
1. นายเฉลิม มัติโก ประธานกรรมการ,
2. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ดร.วัลลภ ภูผา กรรมการ
3. นายสยาม ลางคุลเสน กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์นิตยา บุญสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555