ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก เรื่องโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยมี อ.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล และอ.ขนิษฐา ดีสุบิน เป็นวิทยากร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้พื้นฐานเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติทางด้านโปรแกรม Microsoft Office 2010 และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจากบุคคลภายนอก 60 คน โดยเปิดเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่1 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 และรุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ