ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะมอบชิ้นงานโปรเจคสาขาเครื่องกลแก่สำนักงานเขตดุสิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งมอบชิ้นงานโปรเจค ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้แก่สำนักงานเขตดุสิต เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การคัดแยกมลูฝอย, การทำน้ำหมักชีวภาพ, การแปรรูปฝอยอินทรีย์จากเปลือกผลไม้ เป็นต้น จำนวน 8 ชิ้นงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564