ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งถึงนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษคะแนนไม่ถึง 60 จาก 120

คณะครุสาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งประกาศจากสถาบันภาษา ซึ่งได้ดำเนินการการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ และการทดสอบท้ายบทเรียน สำหรับนักศึกษารหัส 62 (นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 และได้แจ้งผลให้ทางคณะและนักศึกษาทราบแล้วนั้น

ขอให้นักศึกษาที่ผลคะแนนไม่ถึง 60 จาก 120 คะแนน ดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ ได้ที่ ลงทะเบียนเรียน คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ และการทดสอบ

2.  ทำการทดสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระบบจะเปิดให้เข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 6-29 มกราคม 2564