ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ระบบโควตา (วุฒิเดิมปวช. –ปวส.) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถานที่สอบคัดเลือก ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 (B 601)

ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมเอกสารเข้าสอบคัดเลือกดังนี้

  1. บัตรประจําตัวผู้สอบ พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
  2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด) ที่ทางสถานศึกษาออกให้
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หมายเหตุ กรณีสมัครใหม่ เชิญชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6