ข่าวสารคณะ

ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2563 (รุ่น 59 ค.อ.บ ภาคปกติ) (รุ่น 62 อส.บ. ภาคปกติ) และนักศึกษาตกค้าง สามารถยื่นแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ และดำเนินการตามขั้นตอน ของการแจ้งสำเร็จการศึกษา